Aktivitetskalender
<November, 2018>
Ma Ti On To Fr
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
Nyheter fra KNBF

 
  KNBF Region Nordland

Vedtekter, Straumen Båtforening, Stiftet 1979

§ 1 Foreningen navn er: STRAUMEN BÅTFORENING (SBF)

§ 2 FORMÅL
Straumen båtforening er en ideell, frivillig forening med ikke fortjenestebasert formål. Foreningen skal samle båtinteresserte i arbeid for å:

 • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø
 • søke kunnskap om lokalfarvann ved turer og fellesarrangementer
 • bekjempe forurensning av sjø og strender
 • være behjelpelig med formidling av kunnskap av sjøvett og båtmateriell
 • være en positiv faktor i nærmiljøet§ 3 MEDLEMSKAP

 • Styret behandler søknader om medlemskap, og bestemmer hvem som skal opptas
  som medlem
 • Som medlem kan opptas alle som vil arbeide for SBF`s formål
 • Når en person er fullverdig medlem av SBF, er også medlemmets
  ektefelle/samboer medlem med forslags og stemmerett og er videre valgbar til
  styret og komiteer. Dette medlemskapet medfører ikke egen/dobbel
  medlemsavgift, det medfører heller ikke dobbel dugnadsplikt.
 • Medlemskapsperioden følger kalenderåret
 • Utmelding må skje skriftlig
 • Medlem som har gjort ekstraordinær innsats over lengre tid til SBF`s beste, kan
  av årsmøtet velges til æresmedlem
 • Medlem som ikke har betalt kontingenten innen årsmøtet, er ikke å regne som
  medlem og kan slettes fra medlemsregisteret.


§ 4 EKSKLUDERING

 • Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt eller på annen måte svekker SBF`s
  anseelse, kan etter varsel ekskluderes som medlem. Eksklusjonen foretas av styret
 • Det samme gjelder medlem som ikke etterlever SBF`s reglement
 • Manglende innbetaling av fastsatte avgifter, samt krav innen angitte frister
 • Eksklusjonen kan skriftlig innankes til årsmøtet. Frist for levering er senest 3 uker
  før årsmøtet skal avholdes. Dette gjelder også ved ekstraordinært årsmøte.
  Ankemulighet utover årsmøte/ekstraordinært årsmøte finnes ikke. Båtplass eller
  fortøyning må forlates innen 14 dager etter eksklusjonsdato, samtidig skal
  fullstendig økonomisk oppgjør mellom partene finne sted.§ 5 ANLEGG TILHØRENDE STRAUMEN BÅTFORENING

 • SBF eier og driver småbåthavna i Straumbukta
 • Havna avgrenses i henhold til kommunens opptegningskart
 • Fellesanleggene drives etter retningslinjer fastsatt av styret


§ 6 FORTØYNINGSPLASSER (PIRPLASSER)

 • Det er styret som tildeler og anviser pirplass
 • Den som tildeles pirplass må være medlem av SBF
 • Pirplass tildeles etter søknad og i den rekkefølgen søknadene kommer inn
 • Den som får tildelt pirplass betaler til SBF det til en hver tid gjeldene depositum
 • Ved oppsigelse av pirplass tilbakebetales depositum straks pirplassen er
  videreformidlet til annet medlem
 • Pirplassen er SBF`s eiendom og det er bare styret som kan bestemme hvem
  bruker av plassen er
 • Fremleie av pirplassen skal avtales med styret
 • Når pirplassen ikke brukes over en periode på 3 måneder eller mer skal plassen i
  denne perioden disponeres av styret. Styret kan i denne perioden leie ut plassen til
  andre. Leieinntekt for slik utleie tilfaller foreningen.Ved utleie overett år , vil
  pirplasseier fritas for båtavgift.
 • Pirplassen kan, etter godkjenning av styret, overdras fra foreldre til barn eller fra
  barn til foreldre
 • Pirplassen som tildeles skal stå i forhold til båtens størrelse. Ved bytte av båt
  bestemmer styret om innehaver skal flytte til annen pirplass i havna
 • Hvor den som har fått tildelt pirplass ikke har egen båt liggende ”i sin plass” over
  en periode på ett år, kan styret vurdere å flytte leier til annen pirplass


§ 7 ÅRSMØTET

 • Årsmøtet, avholdes en gang i året- og innen utgangen av mars, er SBF`s høyeste
  organ
 • Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må vær styret i hende senest 14 dager etter
  at årsmøtet er kunngjort
 • Innkalling til årsmøtet skjer ved personlig innkalling eller gjennom lokalavis og oppslag på klubbhuset
 • Referat fra årsmøtet legges ut på klubbhuset innen to uker etter at årsmøtet er
  avholdt.

  Årsmøtet skal behandle:
  1. Styrets årsberetning
  2. Styrets regnskap og budsjett
  3. Fastsette kontingenter, gebyrer og leiesatser
  4. Innkomne saker
  5. Foreta valg av styrerepresentanter og varamedlemmer, revisor og valgkomite
   samt valg av representanter til utvalg og komiteer
   Saker som behandles av årsmøtet, avgjøres med alminnelig flertall.. Ved
   stemmelikhet forkastes saken. Dette gjelder dog ikke vedtektsendringer hvor det
   kreves 2/3 flertall (§12)

 • Styrets representanter velges for to år, men slik at bare halve styret er på valg
  hvert år
 • Valgkomite og revisor velges for et år

For å bli valgt må representanter ha mer enn 50% av stemmene, hvis ikke, holdes
det bundet valg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer

§ 8 STYRET
Styret skal bestå av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer/Øknomiansvarlig
 • Sekretær
 • Havneleder
 • Klubbhus-ansvarlig (huskomite)
 • Slipansvarlig
 • Dieselansvarlig
 • Varamedlem
  Alle disse velges av årsmøtet

  Styret har den administrative ledelsen av foreningen.
  Styret, ved leder representerer foreningen utad
  Styret besørger SBF`s løpende forretninger og ivaretar foreningens tarv.
  Styret fastsetter og håndterer nødvendige regler for bruken av alle klubbens fasiliteter
  De som er innvalgt til styret- og har møteplikt til styremøter fritas, i den periode de er
  valgt, for de til en hver tid fastsatte årskontingenter.


§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan når de finner det nødvendig- eller når 1/5 av medlemmene krever det,
innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Innkallingen skjer med 8 dagers varsel.

§ 10 SBF`S VIMPEL OG JAKKEMERKE

§ 11 OPPLØSNING AV FORENINGEN

 • Oppløsningen av foreningen kan skje ved ekstraordinært årsmøte etter at saken i
  forkant er sendt ut ved innkalling
 • Vedtak krever 2/3 flertall
 • Resterende midler skal, etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt,
  gå til et allmennyttig formål eller til annen frivillig virksomhet


§12 ENDRING AV VEDTEKTENE

 • Endring av vedtekter- eller tillegg til disse, kan skje ved forslag til årsmøte.
  Forslagene fremmes i henhold til § 7
 • Vedtektsendring fattes med 2/3 flertall
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Revisjon etter årsmøtet 5.mars 2014 er foretatt
  Den 6.03.14
  Harald Olufsen
  (sign)